อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์


อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์
กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Poonsuk Kularbwong : Music Instructor of Classical Music Performance Majorอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก
(Music Instructor of Classical Music Performance Major)


ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาดนตรีวิทยา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาดนตรีศึกษา
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย

พูนสุข กุหลาบวงษ์ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรี
     รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
     บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115.