อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์


อาจารย์พูนสุข กุหลาบวงษ์
กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Poonsuk Kularbwong : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Music Instructor of Classical Music Performance Major


ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีวิทยา)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ครุศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีวิทยา)

 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย

พูนสุข กุหลาบวงษ์ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115.