อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์


อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
กลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม

Parkphoom Tiavongsuvan : Music Instructor of Popular Music Majorอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม
(Music Instructor of Popular Music Major)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา


ประวัติการศึกษา

Master of Science
in Music
University of Southampton

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการแสดงดนตรีสมัยนิยม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานการแสดงดนตรี
- บรรเลงดนตรีประกอบ Music VDO. ให้กับศิลปินวงชาช่า
- เข้าร่วมการประกวด Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 7

- Master Guitar Recital University of Southamton. 2014


ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

ภาคภูมิ เตี๋ยววงษ์สุวรรณ์ และ จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน. (2558). ปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น.
       วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-58 หน้า.
       (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย
       ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
       และรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


งานวิจัย

ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐาน
       ทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี
       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
       บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115.