อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์


อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
กลุ่มวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม

Parkphoom Tiavongsuvan : Music Instructor of Popular Music Major อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีสมัยนิยม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา


อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชาเอกดนตรีสมัยนิยม

Music Instructor of Popular Music Major
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา


ประวัติการศึกษา

- Master of Science (Music)  

  University of Southampton


- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรี (การแสดงดนตรี)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115. 

 

ตำรา 

ภาคภูมิ เตี๋ยววงษ์สุวรรณ์ และ จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน. (2558). ปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น. วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-58 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดย คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)