อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม


อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม
เลขานุการภาควิชาดนตรีตะวันตก

Warinthorn Sisiadngam : Secretary of Western Music Department

เลขานุการภาควิชาดนตรีตะวันตก
Secretary of Western Music Department
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตกศึกษา 

Coordinator of Western  Music Education Curriculum


ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาต่อ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ (ดนตรีศึกษา)
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) 

  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- ศิลปศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก (การแสดงดนตรี)

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลงานทางวิชาการ 


ตำรา 

วรินธร สีเสียดงาม. (2558). การปฏิบัติแซ็กโซโฟนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-64 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


งานวิจัย

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2559). ความคิดเห็นนของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 


บทความวิจัย

วรินธร สีเสียดงาม และสุพัตรา วิไลลักษณ์. (2561).ความคิดเห็นนของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารดนตรีรังสิต 13 (2), 15-26.