อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์


อาจารย์ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Suphaprat Santithammarak : Music Instructor of Music Education Curriculum

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีตะวันตกศึกษา)

Music Instructor of Music Education Curriculum


ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาต่อ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรี

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (การแสดงดนตรี)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ดุริยางคศา่ตรบัณฑิต ดนตรี (การแสดงดนตรี)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานทางวิชาการ 

ตำรา 

ศุภปรัช สันติธรรมารักษ์. (2558). การปฏิบัติทรอมโบนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1-61 หน้า. (ได้รับการตรวจสอบการเผยแพร่โดยคณะกรรมการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1197/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)