อาจารย์สมภาศ สุขชนะ


อาจารย์สมภาศ สุขชนะ
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี

Sompat Sukchana : Music Instructor of Technology Music Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี

Music Instructor of Technology Music Major

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ผลงานทางวิชาการ 


ตำรา

สมภาศ สุขชนะ. (2560). การใช้ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


งานวิจัย

สมภาศ สุขชนะ และคณะ. (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนพื้นฐานทางดนตรีรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 1-115.