อาจารย์สรีวันท์ วาทะวัฒนะ


อาจารย์สรีวันท์ วาทะวัฒนะ
กลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Sreewan Watawattana : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเอกการแสดงดนตรีคลาสสิก

Music Instructor of Classical Music Performance Major


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรีตะวันตก


ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาต่อ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีวิทยา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (การแสดงดนตรี) 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดนตรี (การแสดงดนตรี)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานทางวิชาการ 


หนังสือ

สรีวันท์ วาทะวัฒนะ. (2560). สร้างสุขและพัฒนาการที่ดีแก่ลูกน้อยด้วยดนตรีเด็กเล็กแบบ Suzuki (SECE). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.


บทความวิชาการ 

สรีวันท์ วาทะวัฒนะ. (2559). ความคล้ายคลึงและความแตกต่างด้านการบรรเลงซอด้วงและไวโอลิน.วารสารสุริยวาทิต. 2559(1), 43-48. 


บทความวิจัย 

Sareewan Wathawathna. (2016). Similarities and differences techniques between Saw Duang and Violin. In PGVIM International Symposium 2016 : Music and Socio- cultural Developments of the ASEAN. 7-9 September 2016, Thailand, Princess Galyani Vadhana Institute of Music, 52-59.