ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช


ผศ.ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

Asst.Prof. Dr.Manasikarn Laowanich : Music Instructor of Classical Music Performance Major

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี)

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาดนตรีคลาสสิก

Music Instructor of Classical Music Performance Major


ประวัติการศึกษา

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา) 

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรี (ดนตรีศึกษา)

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- ดนตรีบัณฑิต (การแสดงดนตรี)

  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลงานทางวิชาการ 

หนังสือ 

มนสิการ เหล่าวานิช. (2560). เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2557). ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป. กรุงเทพฯ : สมูทเฮ้าส์ ซีดีพี จำกัด, 1-200. งานวิจัย 

มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2558). Transferability Process of Musical Knowledge by Ramon Lijauco Jr. in the Development of Thailand Choral Representatives for the World Choir Game 2014: Suanplu Chorus and Chulada Choir of Chulalongkorn University Demonstration Secondary School - Case Studies. ทุนอุดหนุนการวิจัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณปี 2558, 1-146.