ผลงานวิจัยกิจกรรมดนตรีผู้สูงอายุ


โครงการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะดนตรี พฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้สูงอายุเขตธนบุรี

ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปีงบประมาณ 2562 

ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ  หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนัส ต้องการพานิช    ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร สีเสียดงาม ผู้วิจัยรายละเอียดของการวิจัยคลิกที่นี่

Presentation 1

Presentation 2

Presentation 3