Survey for Students


ขอให้บัณฑิตภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรอกข้อมูลสำรวจการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป โปรดกรอกข้อมูลออนไลน์ตามลิ้งด้านล่างนี้

อ่านเพิ่มเติม

แบบสอบถามและรับข้อเสนอแนะของนักศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกในภาควิชาดนตรีตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม